Lakon Sinta Ilang

1.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setalah mempelajari kegiatan pemelajaran 2 anda memiliki kemampuan:

 1. Membedakan antara lakon fragmen dan lakon utuh.
 2. Menentukan perbendaharaan lakon fragmen.
 3. menerapkan lakon fragmen pada pementasan

2. Uraian Materi

a. Alat dan Bahan

 1. Naskah wayang fragmen
 2. Boneka wayang
 3. Kelir
 4. Kotak wayang
 5. Batang pisang
 6. Gamelan

b. Proses Kerja

1. Persiapan

 • Siapkan alat dan bahan yangakan digunakan.
 • Batang pisang dipasang diatas panggung dengan menggunakan tapak dara (tiyang penyangga).
 • Kelir dipasang di atas batang pisang.
 • Kotak wayang ditempatkan menempel batang pisang disebelah kiri tempat duduk dalang.
 • Gamelan ditata menurut penataan gamelan yang sudah baku.
 • Siapkan naskah wayang yang akan digunakan.
 • Siapkan tokoh-tokoh boneka wayang yang akan ditampilkan.
 • Penataan tokoh boneka wayang pada eblek (tempat menata wayang) sesuai dengan urutan tokoh yang akan tampil.

2. Langkah Kerja

Modul ini akan menerapkan lakon fragmen dengan judul “Sinta Ilang”. Yaitu peristiwa hilangnya Dewi Sinta karena diculik oleh Rahwana. Adegan pertama dalam lakon ini adalah di hutan Dandaka dengan tokoh wayang: Ramawijaya, Sinta, Leksmana, Rahwana, Marica, Pedeta tua, dan kijang kencana.

Jalannya Penyajian

Setalah gending berbunyi, Rama Wijaya tampil beriringan dengan Dewi Sinta, kedua-duanya menunjukkan eratnya jalinan kasih sayang. Leksmana datang menghadap, dirangkul oleh Rama Wijaya kemudian Rama dan Sinta tancep di sebelah kanan berhadapan dengan Leksmana yang tancep di sebelah kiri, iringan sirep dilanjutkan dialog.

Dialog Rama, Sinta, Laksmana.

Rama          :  Yayi Sinta, rumangsa beja kemayangan dene pun kakang lan kadangira Leksmana bisa kalis saka pangrancananing drubiksa. Lamun tan kasinungan eling sarta datan antuk pangayomaning Hyang Suksmanajati, baya kadiparan kang bakal dumadi.

Sinta            :  Dhuh pangeran ngaturaken gunging panuwun, jejeging adeg paduka mboten kengguh ing rubeda, mracihnani agenging tresna paduka dumateng pun Sinta. Kula rumaos bagya bebasan tuwuk datanpa nadah, seger datanpa nginum, sauger tansah sumandhing mring paduka.

Rama          :  Yayi, aturira kadi tirising toya windu kang akarya sengseming kalbu. Semono uga pun kakang, yen surya bisa pisah lan sorote, agni bisa pisah lan urube, nanging pun kakang tan kuwawa pisah lan siadhi.  Mengko ta yayi Leksmana.

Laksmana  :  Nuwun wonten adhawuh.

Rama          :  Paran mungguh pamawasira tumrap lelakon kang wus kawuri.

Laksmana  :  Tumrap ri paduka, punika warnaning Hyang Manon badhe anodhi

tanceping manah manthenging sedya. Wekasan nuwuhaken kumandeling raos pangraos meper hawa ngunjara napsu.

Rama          :  Bener aturira yayi. Sen-isening wana dandaka yekti dadi pituduh anane panguwasa Agung kang nglimputi rat pramudita, satemah mbebangkit keblating panembah marang wasesaning Hyang Widhi.

Sinta            :  Dhuh pangeran, gumelaring wanadri tuhu saged andudut ati.  Royoming ron-ronan karya hayem hangayemi. Aruming sesekaran dadya panglipuring manah. Lengkehing jurang kasaput himanda seta nenangi sengseming nala.

Rama          :  Sinta garwaning pun kakang, pangrasanira iku yekti pratandha lamun sira wus bisa nyawiji lawan jagad saisine. Lereging patrap nuwuhake rasa asih marang sapadha-padhaning dumadi, wekasan bakal nggambuhake gumelaring kahanan kang nir kasat mata.

Pathet Jugag:

Hanjrahing kang puspita rum, kasiliring samirana mrik, o…. sekar gadhung,

Kongas gandanya, o…. maweh raras renaning driya, o….  o….  o….

Jalannya Penyajian

Bersamaan dengan pathet jugag tersebut, Sinta dicabut menyembah Rama

Kemudian tancap berhadapan, tangan depan berpegangan

Sinta            :  Dhuh pangeran, tuhu paduka mboten namung guru nadi weh sengseming salulut, ananging ugi paringsesuluh keblating panembah.

Rama          :  Yayi, lugune sira dhewe kang wus tinarbuka, pun kakang muhung narbuka warananira.

Laksmana  :  Kang mas, saking pangraos kula, wana dhandaka dadya pralampita gumelaring jagad ingkang kahebegan pakarti mawarni-warni. Kajawi saking sihing  bumi dateng tanem tuwuh, sihing tirta hanggesangi sagung tumitah, ananging benduning prahara badhe dados rubeda, patrapipun para drubiksa ingkang karem gendhak sikara badhe damel sangsaya.

Ada-ada      :  Ridhu mawur mangawur awur wurahan, tengaraning ajurit, gong maguru gongsa, o…..

Pada saat ada-ada tersebut, Rahwana dan Kala Marica, lewat berkelebat dalam

bayangan kayon atau gunungan, yang kemudian dilanjutkan dialog Rahwana.

Rahwana   :  I… lha dalah, bener tuture Sarpa Kenaka, tobat-tobat ayune ngebaki jagad.  Hem Sinta, Sinta, bobote lagi weruh wae kaya copot-copota jantungku, kaya pecat-pecata yitmaku, He Marica.

Marica         :  Nuwun wonten dhawuh Gusti.

Rahwana   :  Dak pundhut pisahe Sinta saka Rama lan Laksmana.

Marica         :  Sendika ngestoaken dhawuh.

Setelah dialog tersebut kemudian ada-ada jugag, Kala Marica bersedakep, bersamaan dengan habisnya ada-ada tubuhnya berubah menjadi kijang, saat kijang meloncat bersamaan masuk iringan bersuasana sengsem lincah.

Kijang menggoda Sinta, inta terpesona, menangkap tidak berhasil, kemudian lari menubruk rama. Iringan berhenti dilanjutkan dialog.

Sinta            :  Pangeran, mugi wonten keparenging galih nyepeng kidang kencana netya kumala punika minangka klangenan kula.

Rama          :  Nimas, entenana sawetara pun kakang bakal nyekel kidang iki.

Laksmana  :  Kakangmas, sewu nyadhong duka, punapa mboten nama nyangsaya, dene kidang ingkang mardika badhe cinepeng kinarya klangenan.

Sinta            :  Pangeran, kidang punika katigal tutut, mbok menawi badhe dados rowang kalaning kijenan.

Rama          :  Yayi Sinta, aja kagol bakal dak turuti pamintamu.

Laksmana  :  Pinanggih mokal dene teka wonten kidang atlacak kencana netra kumala.

Sinta            :  Dhuh pangeran, sampun malih namung kados mekaten, nadyan bebasan kali atirta kencana krikil kumala, menawi kersaning Widhi yekti badhe dumadi.

Rama          :  Yayi Leksmana, reksanen mbakyunira, dak cekele kidang iku.

Jalannya Penyajian

Setalah dialog tersebut kemudian iringan berbuyi dengan suasana greget. Rama berjalan mengejar kijang, Sinta menoleh kemudian masuk ke kanan diikuti oleh Leksmana. Digambarkan kijang menjadi gesit, Rama tidak berhasil memegang, akhirnya dipanah dan berubah menjadi Kala Marica lagi, kemudian terjadi perang. Kalamarica kalah, sebelum pergi lebih dahulu tampil tertutup bayangan kayon, sambil berbicara menirukan suara Rama.

Kalamarica :  Yayi Leksmana, tulungana pun kakang, amarga kasangsaya kena tlacaking kidang.

Jalannya Penyajian

Iringan sereng, Marica menghilang, Sinta tancep berhadapan dengan Laksmana, iringan berhenti disambung sendhon tlutur (hanya iringan atau vokal wanita untuk mengiringi dialog.

Sinta            :  Yayi Leksmana, pagene sira ora mingset saka ngarsaningsung, krungu kadangmu sesambat minta pitulung.

Laksmana  :  Dhuh kakang mbok, punika sanes swantenipun kakangmas Rama Wijaya. Kula aturi pitados, mboten dangu malih badhe wangsul asrah kidang dateng paduka.

Sinta            :  Dhestun temen darbe kadang sira, dene tega marang patine sedulur tuwa.

Laksmana  :  Kakangmbok, mboten badhe pinanggih nalar, kakang Ramawijaya kasor kaliyan kidang kencana.

Sinta            :  Lesmana, cetha lamun lethek budimu, letuh pakartinmu. Pan iku aku mangerti, mulane lumuh ing pakonku, awit ngajab Ragawa prapta pati bakal ngalap rabi. Sineksenana jagad saisine, lamun Ramawijaya lampus, ingsun wus amupus, luwung mati angus manjing hagni murub.

Pocapan     :  Ngrantes ngenes Dyan Leksmana Widakda kapanduk lungiting wicara. Pagene setyane tinarka lelamisan ngajab druhaka nerak pager rahayu, sakala njetung esmu mutung kawijil mandhes aturira.

Setelah pocapan tersebut, kemudian dilanjutkan dialok Laksmana.

Laksmana  :  Kakang mbok, menawi yun widada kalis ing rubeda, sampun kumawani medal saking jidharing rajah kalacakra punika.

Jalannya Penyajian

Iringan sekar ageng bersuasana angker (wingit). Laksmana menghunus keris, kemudian menggariskannya di tanah melingkari tempat duduk Sinta. Setelah selesai iringan beralih ke bentuk srepeg. Lesmana meninggalkan Sinta, iringan menipis disambung pocapan.

Pocapan     :  Ijen anggana raras Dewi Sinta. Prabu Rahwana kang tansah maspaosaken suka gumuyu latah-latah. Notoling manah tan kena sinayutan, gupuh-gupuh niyup arsa nyaut Dewi Sinta.

Jalannya Penyajian

Rahwana berusaha mengambil Sinta, tetapi setiap terbang berada di atas Sinta, ia jatuh tertelungkup. Iringan berhenti, Rahwana tampil di gawang sebelah kiri. Kemudian ada-ada jugag. Rahwana bersemadi. Iringan masuk kebentuk ayak-ayakan, Rahwana berubah rupa menjadi pendeta tuwa mendekati Sinta. Iringan berhenti dilanjutkan dialog.

Pendeta      :  Dhuh kusuma dewi nyuwun sih kawelasan, mugi paringa usada dhateng kula ingkang ketaman marlupa. Gondhang kula garing labet sampun dangu kasatan warih.

Sinta            :  Sang brahmana diagung aksamanta, ing kene tinemu sepi sepen saka tirta apa dene boga. Lumakuwa mangalor aglis, soring mandera ana tlaga, mbok menawa bisa dadi jampining salitira.

Pendeta      :  Kusuma ayu, sampun malih lumampah, sedheng ngadeg kewala menawi mboten tetuwak teken sampun dhawah tanpa daya. Mila keparenga paring pitulung ngluru tirta kangge nambak gesang kula.

Sinta            :  Aja kurang ing pamengku, samengko aku lagi marsudi laku, tan kena oncat saka pelenggahan sehari sedalu.

Pendeta      :  Menawi makaten puspita rerengganing gelung kula suwun. Aruming ganda badhe nenangi gregeting gesang kawula.

Sinta            :  Lamun iku dadi sarana mara diage tampanana.

Jalannya Penyajian

Iringan bersuasana greget keras.  Sinta mengambil bunga di gelungnya, kemudian diberikan kepada Pendeta tua. Iringan menjadi cepat (seseg), pendeta berubah menjadi Rahwana. Sinta terkejut berusaha menarik tangannya tetapi tidak berhasil. Rahwana menarik Sinta dan dirangkus dibawa terbang.

Iringan berubah menjadi lancaran bersuasana gembira untuk mengiringi tampilnya Jatayu. Burung Jatayu tampil terbang di angkasa, melayang-layang, menukik, seolah-olah bersenang-senang, iringan menipis (sirep) dengan Jatayu tetap tampil, dilanjutkan janturan.

Janturan

Kekablak aneng awang-awang, ngunggar penjawat nggelar suwiwi, nenggih sang Katgaraja Jatayu. Kagyat dupi midhenget penangising wanita melas asih, sarwi sesambat mring Dasaratasiwi. Emut lamun prabu Dasarata mitra darmanira, tan darana sigra niyup arsa tetulung.

Jalannya Penyajian

Iringan berubah menjadi suasana sereng, Jatayu mengejar Rahwana. Rahwana ditlabung dari belakang. Sinta jatuh, disaut dengan sayap oleh Jatayu. Setelah Sinta diletakkan di tanah, Jatayu berhadapan dengan Rahwana, iringan berhenti dilanjutkan dialog.

Rahwana   :  Sapa wani ngrebut gawanku.

Jatayu         :  Raja Katga, Jatayu aranku, Heh rahwana si dusteng bumi.

Rahwana   :  mBuh raidep, tak jaluk Sinta.

Jatayu         :  Saiki ora entuk, mbesuk apa maneh.

Rahwana   :  Klakon jejuwing mbrodoli wulumu.

Jatayu         :  Tladhung jalu, sampluk swiwi gumlundhung mustakamu.

Jalannya Penyajian

Iringan bersuasana keras untuk perang antara Rahwana dengan Jatayu. Rahwana dihantam Jatayu, sempoyongan, kemudian Rahwana mengeluarkan sejata tumbak, dan ditusukkan ke arah Jatayu, akhirnya jatayu kalah jatuh di tanah. Rama dan Laksmana datang menghampiri Jatayu yang sedang sekarat. Iringan berhenti dilanjutkan pathet jugag, Rama memapah Jatayu, dilanjutkan dialog.

Rama          :  Mengko ta sang katga endra, apa karnane sira nandhang kanin.

Jatayu         :  Raden, ing sedya kula badhe tetulung dateng dewi Sinta ingkang cinidra ratu Ngalengka Prabu Rahwana. Nanging malah kula kapra wasa. Sak punika Dewi Sinta ilang, Dewi Sinta ilang.

Penyelesaian akhir.

Rama dan Laksmana bersemadi, Jatayu pelan-pelan terbang ke angkasa dengan ditutup kayon lalu menghilang yang menggambarkan telah mati dengan sempurna. Rama dan Laksmana tancap berhadapan ditengah gawang kelir, dan pela-pelan kayon ditancapkan ditengah-tengah tokoh tersebut, yang disebut dengan tancep kayon atau selesai

3. Tugas

 1. Setelah mempelajari lakon fragmen tersebut, coba anda praktekkan sesuai dengan petunjuk jalan penyajiannya.
 2. Buatlah lakon fragmen seperti diatas dengan cerita yang berbeda.

BAB III

EVALUASI

A. Soal/Tugas

 1. Bagaimanakah Kalamarica dapat memisahkan Sinta dengan Rama dan Laksmana.
 2. Mengapa burung Jatayu mau menolong Dewi Sinta?
 3. Dengan cara apakah Rahwana dapat membawa Dewi Sinta, padahall Sinta berada dalam rajah kalacakra yang dibuat oleh Laksmana.
 4. Lakon Sinta Ilang tersebut diambil dari cerita apa?
 5. Hafalkan lakon tersebut kemudian pentaskan pada akhir diklat.

B. Kunci Jawaban

 1. Kalamarica memisahkan Sinta dengan Rama dan Laksmana yaitu dengan cara berubah wujud menjadi seekor kijang kencana yang dapat menarik perhatian Sinta. Kemudian Sinta menginginkan hewan itu, dan memohon pada Rama untuk mengakapkannya. Rama mengabulkan permintaan Sinta dan menangkap kijang tersebut. Pada saat Rama melepaskan anak panah dan mengenai kijang, kijang berubah menjadi Kalamarica lagi, dan sebelum pergi ia bersuara seperti suara Rama yaitu minta tolong kepada Laksmana. Akhirnya Laksmana menolong Rama dan meninggalkan Sinta seorang diri.
 2. Burung Jatayu menolong Dewi Sinta karena ia tahu bahwa Sinta adalah menantu teman dekatnya yaitu Prabu Dasarata. Hal ini dapat diketahui dari pocapan Jatayu.
 3. Rahwana dapat menculik dewi Sinta dengan berubah wujud menjadi seorang pertapa tua yang kehausan minta diberi minum.
 4. Lakon Sinta Ilang tersebut diambil dari cerita Ramayana karya Walmiki.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Murtiyoso, 1982, “Pedalangan di Tengah-tengah Masyarakat Mem bangun”, Makalah disampaikan pada sarasehan Pedalangan di PKJT (Proyek Pengembangan Kesenian Jwa Tengah) di Surakarta.

Brandon, 1974. Theatre in Southeast Asia. (terjemahan Soedarsono). Cambridge Mass Havard University Press.

Feinstein, A H., Murtiyoso, B., Kuwato, Sudarko, dan Sumanto (ed.), 1986. Lakon Carangan Jilid I – III. Surakarta: Proyek Dokumentasi Lakon Carangan ASKI Surakarta.

Hazeu, G.A.J., 1979. Kawruh Asalipun Ringgit Sarta Gepokanipun Kaliyan Agami Ing Jaman Kina. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Kuwato, dkk, 2004. Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang. Surakarta: Citra Etnika.

Poerbatjaraka, 1954. kapustakan Jawi. Jakarta: Jambatan.

Soetarno, 1988, “Nilai-nilai Filosofis Dalam Pewayangan”. Makalah disampaikan pada sarasehan dalang dalam rangka “Pekan Apresiasi Wayang yang sudah Langka” di RRI Semarang tanggal 21 s.d 23 Nopember 1988.

Zoetmulder, p.j., 1983. Kalangwan, Sastra Jawa Kuna Selayang Pandang. Jakarta: Jambatan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: